Menu

Marmeren grindvloeren
Meer dan 40 jaar ervaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking door de Duits-Nederlandse Handelskamer

Overzicht

Wij, de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), zijn een vereniging naar Nederlands recht, ingeschreven bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Wij hebben als doel om de Nederlands-Duitse economische betrekkingen in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Daarom bieden wij ook via onze website verscheidene diensten voor leden en voor niet-leden van onze handelskamer aan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u en anderen gebruik maken van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Met deze informatie over gegevensverwerking willen wij u meer inzicht geven in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Let op: deze informatie geldt alleen voor persoonsgegevens die wij verwerken. Deze informatie is niet van toepassing op persoonsgegevens die anderen verwerken, bijvoorbeeld via hun websites die u via onze website oproept.

Deze informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom onze website www.dnhk.org als u over onze meest recente informatie wilt beschikken.

De informatie is als volgt opgebouwd:

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
 • Wat is verwerking van persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer?
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?
 • Vragen of klachten?
 • Gegevensverantwoordelijke

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze gegevensverantwoordelijke. De contactgegevens van de gegevensverantwoordelijke treft u aan het slot van deze verklaring aan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden via onze websites een account aan te maken en/ of via onze websites gebruik te maken van onze diensten
 • Om diensten te verlenen
 • Om onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals onze belastingaangifte

De grondslagen, waarop wij de gegevens verwerken, zijn:

 • Onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de bovengenoemde doelen
 • Uw toestemming
 • Wettelijke verplichtingen

Wat is verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op het werken met persoonsgegevens. Voorbeelden daarvan zijn het verzamelen, opslaan, ordenen, bijwerken of wijzigen, gebruiken, doorgeven of het wissen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Als u onze website bezoekt:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (door middel van cookies)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (door middel van cookies)
 • Als u persoonsgegevens via onze website ingeeft: de persoonsgegevens die u ingeeft

Als u ons berichten (bijvoorbeeld e-mails, brieven, WhatsApp) stuurt:

de persoonsgegevens die uit uw berichten blijken, bijvoorbeeld:

 • Voor-, eventueel geboorte- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s) (vast en mobiel)
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch.

Overige persoonsgegevens die wij in het kader van een gerechtvaardigd belang, met uw toestemming of ter nakoming van een wettelijke verplichting verzamelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de noodzakelijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een persoon die jonger dan 16 jaar is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met onze gegevensverantwoordelijke op te nemen. De contactgegevens van onze gegevensverantwoordelijke treft u aan het slot van dit document aan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij geautomatiseerde besluiten gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit. Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de gegevens gewist.

De duur van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel. Als u bijvoorbeeld contactpersoon voor ons lid bent, bewaren wij uw contactgegevens, zolang u contactpersoon bent. Als wij uw gegevens bijvoorbeeld voor uw werkgever in het kader van de salarisadministratie verwerken, bewaren wij uw gegevens voor de duur van de salarisadministratie.

In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens ook langer bewaren, bijvoorbeeld, omdat u uitdrukkelijk hebt ingestemd of omdat dit wettelijk verplicht is. Als u concreet wilt weten, hoe lang uw gegevens worden bewaard, kunt u natuurlijk graag contact opnemen met onze gegevensverantwoordelijke. De contactgegevens van onze gegevensverantwoordelijke treft u aan het slot van dit document aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens met derden delen, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kunnen wij ook buiten een overeenkomst of een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Maar dit doen wij alleen, als u uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, mobiele telefoon of vergelijkbare apparatuur. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze websites te verbeteren. Daarnaast plaatsen we andere cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw bezoek aan onze websites wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt u verzocht om in te stemmen met het gebruik van cookies.

U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u natuurlijk ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u meer wilt weten over cookies en de mogelijkheid om deze te vermijden en te verwijderen: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u of een ander, door u genoemde organisatie, over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/ of overdraging van uw persoonsgegevens en/ of de intrekking van uw toestemming sturen aan onze gegevensverantwoordelijke. De contactgegevens van onze gegevensverantwoordelijke treft u aan het slot van dit document aan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf – en niet iemand anders- is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek.

Vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of niet tevreden bent over de wijze, waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze gegevensverantwoordelijke. De contactgegevens van onze gegevensverantwoordelijke treft u aan het slot van deze privacyverklaring aan.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens luiden als volgt:

Postadres:

Frank Gert Götsch
Markt 19, JD Swalmen 6071 / Niederlande
Ust-Id-Nr.: NL861600599B01

Telefon: +49 – 157 – 47 47 886

Weblink voor klachten: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Gegevensverantwoordelijke

Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Wel hebben wij een persoon binnen onze organisatie aangewezen voor uw vragen, opmerkingen of klachten over gegevensverwerking. Dat is onze gegevens¬verantwoordelijke. U kunt onze gegevensverantwoordelijke als volgt bereiken:

Gegevensverantwoordelijke

Frank Gert Götsch
Markt 19, JD Swalmen 6071 / Niederlande
Ust-Id-Nr.: NL861600599B01
Telefoon: +49 – 157 – 47 47 886
E-mailadres: info@bodendoc.de